Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN MÜŞTERİ / POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Daniel Klein Group Turkey Dış. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İnternet Adresi : https://www.danielkleinofficial.com/

Telefon Numarası : 0 (850) 346 50 51

E-Posta Adresi : [email protected]

Adres :  15 Temmuz Mahallesi 1498. Sokak No:28 Bağcılar - İstanbul

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz tarafından internet sitesinde https://www.danielkleinofficial.com/ yer almakta olan formlar kapsamında müşteri veya potansiyel müşteri olmanız nedeniyle toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; mal ve hizmet tanıtım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, tarafınızla mal ve hizmet alımına ilişkin olarak iletişime geçilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz açık rıza vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi gerçekleştirilmesi amacıyla da işlenebilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizle müşteri arasındaki sözleşme süreçleri e-ticaret kanalımız olan https://www.danielkleinofficial.com/ sitesi aracılığıyla oluşmaktadır.

https://www.danielkleinofficial.com/ kanalından müşterilerin ürün satın alma süreçlerinde işlenen kişisel veriler; KVKK’nın 5. Maddesinin ikinci fıkrasının  c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, (ç) bendinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, (f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla şirketimiz mali müşavirine ve  hukuken yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler Kanun'un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde iletebilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.